Intensivsykepleieres beskrivelser av utfordringer i møte med intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger – en kvalitativ studie

Forfattere

  • Anne Paulsen Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, Norge
  • Barbro Haugerud Prebensen Medisinsk klinikk, OUS Ullevål, Norge
  • Ådel Bergland Ph.d, professor, Lovisenberg diakonale høgskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5405

Sammendrag

Bakgrunn: Intoksikasjon er et alvorlig helse- og samfunnsproblem og forårsaker mange sykehusinnleggelser. En betydelig andel av intoksikasjonspasienter innlegges i intensivavdelinger. Intensivsykepleiere skal ivareta akutt kritisk syke mennesker, og samt sikre et forsvarlig behandlingstilbud. Med bakgrunn i antall innleggelser av intoksikasjonspasienter er det et behov for kunnskap om hvordan intensivsykepleiere erfarer behandlingen av intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger.

Hensikt: Å utforske utfordringer intensivsykepleiere erfarer i møte med intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger.

Metode: Kvalitativt utforskende design med individuelle semistrukturerte intervjuer med et strategisk utvalg bestående av seks intensivsykepleiere fra østlandsområdet med 2–19 års erfaring. Datamaterialet ble analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Intensivsykepleierne erfarte manglende forutsetninger for å gi god sykepleie, som resulterte i en følelsesmessig belastning. De opplevde egen kompetanse som utilstrekkelig i møte med intoksikasjonspasienter. Intensivsykepleierne hadde stor vilje for å få til en mer helsefremmende behandling for intoksikasjonspasienter, men det tappet dem for energi å oppleve at kvaliteten på intensivsykepleien som ble gitt, ikke var tilstrekkelig.

Konklusjon: Studien viste at intensivsykepleierne erfarte flere utfordringer i behandling av intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger. Det fremkom et behov for ytterligere opplæring og kunnskap om rus, rusmisbruk og psykiatri. Intensivsykepleierne etterlyste også bedre retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til agitert atferd, med tanke på beredskap for å håndtere uforutsigbare situasjoner. Ved å øke intensivsykepleiernes mestringsfølelse vil den følelsesmessige belastningen kunne reduseres for den enkelte. Intensivsykepleierne erfarte å være en del av et utilstrekkelig hjelpeapparat for intoksikasjonspasienter. 

ENGLISH ABSTRACT

Challenges ICU nurses experience when nursing intoxicated patients in the ICU setting

Background: Intoxication is a serious health- and societal problem that causes many hospitalizations. A significant proportion of intoxicated patients is admitted to Intensive Care Units (ICUs). It is ICU nurses’ responsibility to care for critically ill patients and to ensure a sound and proper treatment regimen. Due to the number of hospitalizations of intoxicated patients in ICUs there is a need for more knowledge about ICU nurses’ experiences of nursing these patients.

Aim: To explore challenges ICU nurses experience when nursing intoxicated patients in the ICU setting.

Methods: Qualitative explorative design with individual semi-structured interviews. The study has a strategic sample of six ICU nurses from the Eastern region of Norway with between 2–19 years of experience. The data was analyzed using qualitative content analysis.

Results: ICU nurses experienced their competencies as insufficient when facing intoxicated patients, and experienced a lack of prerequisites to give quality nursing, resulting in emotional strain. ICU nurses showed a great willingness to achieve quality treatment with better health outcomes, but it drains them of energy feeling that the quality of the intensive care nursing is not sufficient.

Conclusion: The study showed that ICU nurses experienced several challenges when treating intoxicated patients. There is an apparent need for building competencies with regards to intoxication, substance abuse and mental health. ICU nurses also called for better guidelines on how to react to agitation and violent behavior in connection with their readiness to handle unpredictable situations. By increasing ICU nurses’ coping skills with regard to the above they will be able to lower the emotional strain. ICU nurses experienced to be part of a system that is insufficient to treat intoxicated patients. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-26

Hvordan sitere

Paulsen, A., Prebensen, B. H., & Bergland, Ådel. (2023). Intensivsykepleieres beskrivelser av utfordringer i møte med intoksikasjonspasienter i intensivavdelinger – en kvalitativ studie. Inspira, 18(1), 109–125. https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5405

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

intensivsykepleiere, efaringer, itfordringer, intoksikasjonspasienter, intensivavdelinger