Utviklingen av anestesisykepleiernes rolle og funksjon beskrevet av erfarne anestesisykepleiere

Forfattere

  • Marit Leegaard OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
  • Anne-Marie Gran Bruun Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5359

Sammendrag

Bakgrunn: Anestesisykepleiefagets historiske utvikling har vært påvirket av generelle samfunnsmessige endringer og de krav og forpliktelser faggruppen har blitt satt til å ivareta.

Hensikt: I denne studien ønsker vi å beskrive utviklingen av anestesisykepleiernes rolle og funksjon gjennom fortellingene til erfarne anestesisykepleiere som har hatt og fortsatt har sentrale roller innen klinisk arbeid, utdanning og organisasjonsarbeid. 

Metode: Studien fulgte en kvalitativ forskningsmetode med beskrivende design. Det ble utført semistrukturerte dybdeintervjuer med tre nøkkelinformanter ved hjelp av en intervjuguide. Lydbånd ble transkribert ad verbatim. Meningsbærende enheter i teksten ble identifisert på bakgrunn av studiens forskningsspørsmål. Disse ble videre kondensert og omskrevet slik at det sentrale innholdet kom frem som beskrivende kategorier og tema. 

Resultat: Dataanalysen førte frem til fem temaer som svarer ut ulike aspekter ved studiens forskningsspørsmål: En «salig» blanding av medisin og sykepleie; Det handler om å kunne observere; Anestesisykepleiere er privilegerte; Fra spesialelev til masterstudent; Utfyllende profesjoner.

Konklusjon: Vår studie viser hvordan anestesisykepleie har utviklet seg til å bli et spesialisert fagområde innenfor sykepleie med stor grad av autonomi, solid teoretisk forankring og spesielt god rekruttering. Utdanningen har hatt spesiell oppmerksomhet på å utvikle faget til å fremstå som en egen profesjon, og et fag som hele tiden har tatt høyde for den sykepleiefaglige, medisinskfaglige og teknologiske utvikling.

ENGLISH ABSTRACT

The development of nurse anesthetists role and function described by experienced nurse anesthetists

Background: The historical development of the anesthetic nursing profession has been influenced by general societal changes and the demands and obligations the professional group has been set to take care of.

Purpose: In this study we want to describe the development of the role and function of nurse anesthetists through the stories of experienced nurse anesthetists who have had and still have central roles in clinical work, education, and organizational work.

Method: The study followed a qualitative research method with a descriptive design. Semistructured in-depth interviews were conducted with three key informants using an interview guide. Audiotapes were transcribed ad verbatim. Meaningful units in the text were identified based on the study’s research questions. These were further condensed and rewritten so that the central content emerged as descriptive categories and themes.

Result: The data analysis led to five themes answering various aspects of the study’s research questions: A «blissful» mix of medicine and nursing; It is about observation; Nurse anesthetists are privileged; From special student to master’s student; Complementary professions.

Conclusion: Our study shows how anesthetic nursing has developed into a specialized field within nursing with a large degree of autonomy, a solid theoretical foundation, and good recruitment. The education has paid special attention to developing the subject to appear as a profession, and a subject that has constantly considered nursing, medical and technological developments. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-06-21

Hvordan sitere

Leegaard, M., & Gran Bruun, A.-M. (2023). Utviklingen av anestesisykepleiernes rolle og funksjon beskrevet av erfarne anestesisykepleiere. Inspira, 18(1), 95–108. https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5359

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

anestesisykepleie, historisk utvikling, kvalitativ studie, nurse anesthetist, historic development, qualitative research