Veiledning for fagfeller

Ved mottak av et manuskript vil redaktørene først vurdere om det passer innenfor publiseringsprofilen til tidsskriftet og oppfyller grunnleggende standarder for kvalitet. Hvis manuskriptet passerer denne foreløpige redaksjonelle gjennomgangen, er neste trinn en dobbelt blind fagfellevurdering av to uavhengige fagfeller som har en relevant doktorgrad eller tilsvarende grad, og er kjent med de aktuelle emnene. Redaksjonen vil ta den endelige avgjørelsen om aksept / avvisning av manuskriptet. 

Vurderingskriterier

Som fagfelle for Inspira ber vi deg gi oss en generell vurdering av den vitenskapelige verdien til manuskriptet og især kommentere følgende punkter:

 1. Bør temaet og vinklingen på artikkelen publiseres i et vitenskapelig tidsskrift for anestesi- intensiv – og operasjonssykepleiere?
 2. Har forfatteren satt seg inn i relevant nasjonal og internasjonal forskning, og referert til denne på en relevant måte?
 3. Inneholder artikkelmanuskriptet nytt og originalt stoff?

Spesifikk vurdering:

 1. Er tittelen konkret og beskrivende for artikkelens innhold?
 2. Er det en logisk oppbygning av innledning/bakgrunn for studien opp mot formål/hensikt beskrives?
 3. Synliggjøres studiens hensikt bra nok?
 4. Beskrives studiens teoretiske perspektiv eller begreper tilfredsstillende?
 5. Er metoden som er brukt hensiktsmessig i forhold til å besvare forskningsspørsmålet/ene?
 6. Er forskningsdesign, forskningsmetodologi, utvalg, datasamling, prosedyre og analyse tilfredsstillende beskrevet?
 7. Hvis svar på spørsmål 5. var nei, ville et annet forskningsdesign være bedre egnet til å besvare spørsmålet?
 8. Presenteres en grundig vurdering av studiens kvalitet (reliabilitet/validitet/overførbarhet/gyldighet/troverdighet/transparens osv)?
 9. Er resultatene tilfredsstillende beskrevet?
 10. Benyttes relevant og oppdatert forskning for diskusjon av resultater?
 11. Er studiens konklusjon (er) støttet av datainnsamlingen/diskusjon?
 12. Inneholder artikkelen relevante ”Implikasjoner” eller ”Videre forskning”?
 13. Har artikkelmanuskriptet en form og et språk som gjør den lett å lese?
 14. Er referanser nødvendige, korrekt, oppdatert og inneholder DOI-nummer?
 15. Er figurer og tabeller selvforklarende, og er alle nødvendige?
 16. Er etiske aspekter/overveielser ved forskningen ivaretatt?
 17. Bruker forfatteren relevante retningslinjer for rapportering av forskning fra https://www.equator-network.org/ og er dette redegjort for i artikkelen?

Med bakgrunn i dette vurderes artikkelen som:

 • Akseptert
 • Aksepter med mindre endringer/revisjoner
 • Aksepter med omfattende endringer/revisjoner
 • Avslått

Prosessen for fagfellevurdering er gjensidig anonym. Hvis du skal laste opp en fil i forbindelse med en vurdering, må du passe på at identiteten din ikke kan utledes fra den, og at navnet ditt ikke vises i filegenskapene. Du finner mer informasjon om hvordan man sikrer en anonym vurdering og instruksjoner for anonymisering av filer her.

Vi ber om at fagfeller fullfører vurderingene sine innen 4-6 uker.