Gå til innlogging eller Registrer er påkrevet for sende inn bidrag og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes).
 • Jeg bekrefter at manus er utformet i tråd med tidsskriftets forfatterveiledning.
 • Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Dette manuskriptet – eller en svært lignende versjon – er ikke tidligere publisert, eller er under vurdering andre steder.
 • Det innsendte manuskriptet er originalt, og verken manuskriptet eller tilhørende illustrasjoner eller tilleggsmateriale, eller deler av dette, er på noen måte i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Det innsendte manuskriptet inneholder ikke straffbare ytringer.
 • Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.

Forfatterinstruks

 • Manuskripter sendes inn elektronisk via tidsskriftets elektroniske plattform
 • Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 • Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og et følgebrev og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 • Det forutsettes at artikkelen ikke er sendt til andre vitenskapelige tidsskrift samtidig. Artikkelen skal heller ikke være tidligere publisert. Deler av artikkelen kan ha vært publisert som abstract eller poster på konferanser. For artikler som er påbegynt i forbindelse med en masteroppgave gjelder at oppgaven skal være reservert mot offentliggjøring.
 • Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for eventuell publisering. Hvis noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette oppgis når manuskriptet sendes inn. Økonomisk støtte til gjennomføring av studien må oppgis.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Antall ord er maksimalt 3000 for kvantitative artikler, maksimalt 5000 ord for kvalitative artikler og kunnskapsoppsummeringer/reviewer (sammendrag, figurer, tabeller og referanser ikke inkludert).
 • Alle manuskripter skal følge oppsatte kriterier i denne forfatterveiledningen.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Retningslinjer for personvern og dataforvaltning.