Kartleggingsverktøy for iatrogen abstinens hos pediatriske pasienter og verktøyenes måleegenskaper. En systematisk oversikt

Forfattere

  • Henriette Dvergsdal Holden Intensivsykepleier, Haukeland universitetssykehus, Norge
  • Knut Eiane Intensivsykepleier, Haukeland universitetssykehus, Norge
  • Marit Hegg Reime Cand. polit., dosent, Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.4002

Sammendrag

Bakgrunn: Abstinens i pediatrisk intensivbehandling er en alvorlig tilstand. Iatrogen abstinens (IA) ses ofte i sammenheng med nedtrapping av benzodiazepiner og/eller opioider. Tidligere forskning viser en forekomst av IA på 18–100 prosent avhengig av type kartleggingsverktøy som benyttes. For å identifisere symptomer tidlig og kunne iverksette abstinensbehandling, trenger vi valide og reliable verktøy for kartlegging av symptomer på iatrogen abstinens.

Hensikt: Å identifisere verktøy som kartlegger iatrogen abstinens hos pediatriske pasienter og oppsummere hvilke måleegenskaper disse kartleggingsverktøyene har.

Metode: Studien er en systematisk oversikt. Litteratursøk ble gjennomført i tre omganger, siste oppdateringssøk ble utført 14. oktober 2020. Vi brukte søkeordene pediatric, infant, child, newborn, iatrogenic, abstinence, withdrawal, opioid, opioids, benzodiazepine, assessment, score, method, tool, instrument og questionnaire. To personer har uavhengig av hverandre screenet tittel, abstrakt og fulltekst for inklusjon og kritisk vurdert inkluderte studier. Studienes kvalitet og verktøyenes måleegenskaper er kartlagt ved hjelp av COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstrument), en internasjonal metode for å vurdere kartleggingsverktøy på bakgrunn av en standardisert taksonomi.

Resultater: Det strukturerte litteratursøket resulterte i 870 funn. I tillegg fant vi åtte artikler ved screening av referanselister. Vi identifiserte åtte publikasjoner av kartleggingsverktøy for iatrogen abstinens. Publikasjonene beskriver seks ulike kartleggingsverktøy: WS, OBWS, WAT-1, SOS, Adjusted Finnegan og SOS-PD. Måleegenskapene til de inkluderte kartleggingsverktøyene er sammenfattet i en syntese. Seks av studiene beskriver verktøyets måleegenskaper og er inkludert i syntesen. WAT-1 og SOS skiller seg ut positivt med flere gode måleegenskaper for validitet og reliabilitet og de har god evidenskvalitet.

Konklusjon: Vi har identifisert seks kartleggingsverktøy for iatrogen abstinens, hvorav to utpeker seg med bedre evidenskvalitet. Studier som vurderer flere måleegenskaper ved kartleggingsverktøyene anbefales for å få et sterkere evidensgrunnlag.

English abstract

Mapping instruments for iatrogenic abstinence in paedriatic patients and the instruments' measurement properties. A systematic review
Background: Iatrogenic withdrawal syndrome (IWS) in pediatric intensive care wards is a serious condition. Iatrogenic withdrawal is frequently seen in connection with tapering of benzodiazepines and/or opioids. Previous research shows an 18–100% frequency of IWS depending on the type of mapping instrument used. To early identify symptoms, and being able to implement withdrawal treatment, we need valid and reliable instruments for mapping symptoms of iatrogenic withdrawal.

Purpose: To identify instruments that map iatrogenic abstinence in pediatric patients and summarize their measurement properties.

Method: The study is a systematic review. The literature search was conducted in three turns, last search update was conducted 14th of October, 2020. We used the search words pediatric, infant, hild, newborn, iatrogenic, abstinence, withdrawal, opioid, opioids, benzodiazepine, assessment, score, method, tool, instrument and questionnaire. Two persons have independently screened title, abstract and full text for inclusion, and critically assessed the included studies. The quality of the studies, and the measurement properties of the instruments is mapped with COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstrument), an international method to assess mapping instruments based on a standardized taxonomy.

Results: The structured literature search resulted in 870 records, and eight articles were found by screening reference lists. We identified eight publications of mapping instruments for iatrogenic withdrawal. The publications describe six mapping instruments: SWS, OBWS, WAT-1, SOS, Adjusted Finnegan and SOS-PD. The measurement properties of the included instruments is summarized in a synthesis. Six of the studies describe the measurement properties of the mapping instruments and are included in the synthesis. WAT-1 and SOS stands out with several good measurement properties for validity and reliability and have a high quality of evidence.

Conclusion: We have identified six mapping instruments for iatrogenic abstinence, where two stand out with a high quality of evidence. More research is needed to strengthen the quality of evidence of the mapping instruments.

Publisert

2022-10-05

Hvordan sitere

Holden, H. D., Eiane, K., & Reime, M. H. (2022). Kartleggingsverktøy for iatrogen abstinens hos pediatriske pasienter og verktøyenes måleegenskaper. En systematisk oversikt. Inspira, 17(2), 1–17. https://doi.org/10.23865/inspira.v17.4002

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

iatrogen absitnens, pediatriske pasienter, måleegenskaper, validitet, reabilitet, iatrogenic withdrawl syndrome, pediatric patients, measurement properties, validity, reliability