Betydningen av sterilt utøvende operasjonssykepleiers ikke-tekniske ferdigheter for pasientsikkerheten: En deskriptiv kvalitativ studie av operasjonssykepleieres og kirurgers erfaringer

Forfattere

  • Lili Song Sykehuset Østfold Kalnes, Norge
  • Randi Ballangrud Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3523

Sammendrag

Bakgrunn: En stor andel av pasientskader globalt oppstår i forbindelse med kirurgiske inngrep. Risiko for skader er størst på operasjonsstua, hvor over halvparten av pasientskadene kan relateres til ikke-tekniske ferdigheter i operasjonsteamet. Det er gjort flere studier om sterilt utøvende operasjonssykepleiers ikke-tekniske ferdigheter og deres betydning for pasientsikkerheten. Imidlertid finnes det lite forskning på operasjonssykepleieres og kirurgers perspektiver på ikke-tekniske ferdigheter ervervet ved å jobbe sammen i team.

Hensikt: Å belyse sterilt utøvende operasjonssykepleiers ikke-tekniske ferdigheter peroperativt sett i lys av både operasjonssykepleieres og kirurgers erfaringer, med bakgrunn i pasientsikkerhet.

Metode: Det ble benyttet et kvalitativt deskriptivt design basert på fokusgruppeintervjuer. Utvalget bestod av ti operasjonssykepleiere og åtte kirurger fra et middels stort sykehus i Sørøst-Norge. Data ble analysert ved hjelp av en deduktiv innholdsanalyse, med bakgrunn i den norske oversettelsen av Scrub Practioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS-no) sitt rammeverk.

Resultater: Sterilt utøvende operasjonssykepleieres ikke-tekniske ferdigheter ble beskrevet som viktig for pasientsikkerheten peroperativt. Situasjonsbevissthet er av stor betydning for flyten i det kirurgiske forløpet. Gode kommunikasjons- og teamarbeidsferdigheter sikrer felles situasjonsforståelse innad i et team og fremmer effektivt teamarbeid. Evne til å løse oppgaver er viktig for kortest mulig operasjonstid, for at informasjon ikke skal gå tapt, og for at små hendelser ikke skal eskalere.

Konklusjon: God utøvelse av ikke-tekniske ferdigheter er en sentral del av sterilt utøvende operasjonssykepleieres kompetanse i arbeidet med peroperativ pasientsikkerhet. Økt oppmerksomhet om viktigheten av de ikke-tekniske ferdighetene i både utdanning av operasjonssykepleiere og i utøvelse av operasjonssykepleie kan bidra til økt pasientsikkerhet. 

English abstract

The significance of scrub nurse’s non-technical skills for patient safety:A descriptive qualitative study of the experiences of operating room nurses and surgeons

Background: A large proportion of patient injuries globally occur in connection with surgical procedures. The risk of injury is greatest in the operating room, where more than half of the patient injuries can be related to non-technical skills in the operating team. Several studies have been conducted on the non-technical skills of operating room scrub nurses and their significance for patient safety. However, there is little research on the perspectives of operating room nurses and surgeons on non-technical skills acquired by working together in teams.

Aim: To illuminate the non-technical skills of scrub nurse peroperatively in the light of the experiences of both operating room nurses and surgeons based on patient safety.

Method: A qualitative descriptive design based on focus group interviews was used. The sample consisted of ten operating room nurses and eight surgeons from a medium-sized hospital in southeastern Norway. Data were analyzed using a deductive content analysis, based on the Norwegian translation of The Scrub Practioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS-no) framework.

Results: The non-technical skills of scrub nurses were described as important for patient safety peroperatively. Situational awareness is of great importance for the flow of the surgical process. Good communication and teamwork skills ensure a common understanding of the situation within a team and promote effective teamwork. The ability to solve tasks is important for the shortest possible operating time, so that information is not lost, and so that small incidents do not escalate.

Conclusion: Good practice of non-technical skills is a central part of scrub nurses’ competence in the work with peroperative patient safety. Increased awareness of the importance of non-technical skills in both the education of operating room nurses and in the practice of surgical nursing can contribute to increased patient safety.

Publisert

2022-04-05

Hvordan sitere

Song, L., & Ballangrud, R. (2022). Betydningen av sterilt utøvende operasjonssykepleiers ikke-tekniske ferdigheter for pasientsikkerheten: En deskriptiv kvalitativ studie av operasjonssykepleieres og kirurgers erfaringer. Inspira, 17(1). https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3523

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

operasjonssykepleier, pasientsikkerhet, sterilt utøvende operasjonssykepleier, non-technicel skills, operating room nurse, patient safety, scrub nurse, ikke-tekniske ferdigheter