Faktorer som påvirker kreftpasientens muligheter for å dø hjemme - en systematisk oversiktsartikkel

Forfattere

  • Marie Nordsveen Oslo Universitetssykehus, Norge
  • Marie H. Larsen Universitetet i Oslo, Lovisenberg diakonale høyskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3999

Sammendrag

Bakgrunn: Det er skrevet mye om palliativ omsorg og hjemmedød. Allikevel er det mindre litteratur om hjemmedød relatert til pasienter med kreft, spesielt relatert til behov for tverrfaglig kompetanse og avansert behandling i hjemmet.

Hensikt: Å frambringe oppsummerende kunnskap om faktorer som er av betydning for mulighet for å dø hjemme for palliative pasienter med kreft. 

Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i følgende databaser AMED, CINAHL, EMBASE, MEDLINE og SweMed+. Søket var begrenset til studier med kvantitativt design publisert fra januar 2010 til desember 2020. To forfattere screenet uavhengig av hverandre artiklenes titler og sammendrag. Fulltekst til inkluderte referanser ble innhentet, før endelig inklusjon eller eksklusjon ble vurdert, og relevant informasjon fra inkluderte studier innhentet. Metodisk kvalitet og evaluering av risiko for systematiske skjevheter ble uavhengig vurdert av to forfattere, før uenighet ble løst i felleskap. Det ble gjort en tematisk innholdsanalyse ved hjelp av det elektroniske verktøyet NVivo, og funnene presenteres i en narrativ syntese.

Resultat: 19 artikler ble inkludert. Det var generelt stor heterogenitet i fokus, metodevalg og utfallsmål som ble benyttet i studiene. Grunnet denne heterogeniteten ble metaanalyse eller andre metoder for å summere resultater statistisk vurdert som uegnet. Kontinuerlig palliativ omsorg hjemme fra helsepersonell med kompetanse om palliasjon og avansert behandling i hjemmet, tillit til omsorgspersoner, samt tverrfaglige palliative team er fremmende faktorer for hjemmedød. En annen fremmende forutsetning er pasientens og pårørendes ønske om å gjennomføre dette. Pårørende og deres omsorgsstøtte virker også å være en viktig fremmende faktor, mens det å bo alene er en sentral hemmende faktor.

Konklusjon: Funnene i denne studien synliggjør viktigheten av kompetanse og tverrfaglige palliative team for å kunne tilby pasienter hjemmedød.

English abstract

Factors that influence cancer patients’ options for dying at home – a systematic literature review

Background: Much has been written about palliative care and home death. Nevertheless, there is less literature on home death related to patients with cancer, especially concerning which factors that may affect in a positive or negative direction.

Purpose: To generate a systematic review of important factors that facilitate the possibility of dying at home for palliative patients with cancer.

Method: A systematic literature search was conducted in the following databases AMED, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, and SweMed +. We included studies with a quantitative design published from 2010 until December 2020. Two authors screened independently of each other, all titles and abstracts. The full-text articles for included references were then obtained before final inclusion or exclusion was assessed, and relevant information from the included studies obtained. Methodological quality and evaluation of the risk of systematic bias were then assessed by the authors independently of each other before disagreement was resolved jointly. A thematic content
analysis was made using the electronic tool NVivo, and the findings are presented in a narrative synthesis.

Result: 19 articles were included in the systematic review. There is generally exceeding heterogeneity in focus, choice of methods, and outcome measures used in the studies. Due to heterogeneity, meta-analysis or other methods to summarize results statistically were considered unsuitable. Continuous palliative home care from personnel with expertise in advanced palliative care at home, trust in caregivers, and palliative multidisciplinary teams are facilitating factors for home death. Another favorable condition for home death is the patient’s and relatives’ desire for this. Additionally, relatives and their care support seem to be an essential promotional factor, while living alone is an inhibitor for home death.

Conclusion: The findings of this study highlight the importance of expertise and interdisciplinary palliative team to provide patients with home death. 

Publisert

2022-09-01

Hvordan sitere

Nordsveen, M., & Larsen, M. H. (2022). Faktorer som påvirker kreftpasientens muligheter for å dø hjemme - en systematisk oversiktsartikkel . Inspira, 17(1). https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3999

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

palliativ omsorg, palliativ medisin, pasientens ønsker, hjemmedød, å dø hjemme, palliative care, palliative medicine, patient preferences, home death, dying at home