Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer

Forfattere

  • Wenche Oksavik MNSc, Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Cathrine Heen MNSc, Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Kristin Heggdal MNSc, Ph.d., Professor, Lovisenberg diakonale høgskole
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114

Sammendrag

Bakgrunn: Forskning viser at gjenglemte fremmedlegemer i pasienters kropp etter kirurgi er et betydelig problem som forårsaker pasientskader, menneskelige lidelser og i enkelte tilfeller død. Operasjonssykepleiere har et viktig ansvar for å gjennomføre korrekt kirurgisk telling og forebygge uønskede hendelser.

Hensikt: Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvordan operasjonssykepleiere praktiserer kirurgisk telling, deres erfaringer med prosedyren og hvordan de reflekterer rundt pasientsikkerhet.

Metode: En kvalitativ tilnærming ble valgt for denne studien. Feltobservasjoner av 12 kirurgiske team, etterfulgt av intervju med sterilt utøvende operasjonsstuesykepleiere ble gjennomført ved 3 sykehus i Norge i 2017. Datamaterialet ble analysert i tråd med prinsipper for innholdsanalyse.

Resultater: Resultatene ble oppsummert i tre hovedtemaer: «Variasjon i gjennomføring av prosedyren », «Sansende tilstedeværelse og situasjonsforståelse» og «Respektløs holdning og nestenuhellene ». Analysen viser at det er variasjon i gjennomføring av prosedyren, og usikkerhet når det gjelder eksistens og bruk av retningslinjer. Samtidig var operasjonssykepleierne sansende til stede og tilpasset sin praksis i tråd med egen situasjonsforståelse. De gav eksempler på respektløs holdning fra andre teammedlemmer angående tellingsprosedyren og beskriver at nesten-uhell forekommer. Funnene er motsetningsfulle. Operasjonssykepleierne gir uttrykk for usikkerhet når det gjelder utførelse av prosedyren, og observasjonene viste stor variasjon. Instrumenter kom på avveie ved 2 av de 12 observerte operasjonene.

Konklusjon: Studien gir grunnlag for å forsterke utdanning av operasjonssykepleiere i tråd med anbefalte retningslinjer for kirurgisk telling. Videre å veilede operasjonssykepleiere til å være tydelige når det gjelder praktisering av tellingsprosedyren, og tørre å varsle om hendelser som kan true pasientsikkerheten.

English abstract

English title: Surgical counting a tool for patient safety during surgery A qualitative study of the experience of operating room nurses

Background: Retention of surgical items in patients after completing surgery is a significant problem that causes harm and suffering to the patients and, in some cases, death. The operating room nurses have an important role in performing the surgical count correctly and to prevent adverse events.

Aim: The purpose of this study was to attain knowledge of the operating room nurses’ practice and experiences in performing the surgical count and how they reflect on patient safety.

Method: A qualitative approach was chosen for this study. Field observations of 12 surgical teams followed by semi-structured interviews of the scrub nurses were conducted in 3 hospitals in Norway in 2017. Content analysis guided the analysis of data.

Results: Three main themes were identified: Variation in the implementation of the procedure; Perceiving presence and situational awareness; Disrespectful attitudes and near-miss events. The analysis shows that there is variation in the implementation of the counting procedure, and uncertainty regarding the existence and use of guidelines. At the same time, the operating room nurses were sentient present and adapted their practice with their own understanding of the situation. They gave examples of disrespectful attitude from other team members in relation to the counting procedure, and describe that near-miss events occur. The findings are contradictory. The operating room nurses express uncertainty regarding execution of the procedure, and the observations showed great variation. Instruments got lost in 2 of the 12 observed operations.

Conclusion: The study provides a basis for strengthening the education of operating room nurses regarding the recommended guidelines for surgical counting. Furthermore, to guide the operating room nurses to be resilient and show authority when it comes to practicing the counting procedure, and dare to report events that may threaten patient safety.

Publisert

2021-04-12

Hvordan sitere

Oksavik, W., Heen, C., & Heggdal, K. (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. Inspira, 16(1), 47–64. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kirurgisk telling, kirurgiske team, operasjonssykepleier, pasientsikkerhet, operating room nurse, patient safety, perioperative counts, retained surgical items, scrub nurse, surgical counts, surgical team