Fra trussel til kontroll – anestesisykepleieres erfaringer med å bli omplassert eller tildelt nye oppgaver under covid-19-pandemien i Norge

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5432

Sammendrag

Bakgrunn: I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet av covid-19 som en global pandemi. Anestesisykepleiere har blant annet spesialkompetanse innen luftveishåndtering, og ble raskt flyttet til frontlinjen blant annet ved intensivavdelingene for å ivareta håndteringen av smittede pasienter.

Hensikt: Hensikten med denne studien var å få en dypere forståelse for anestesisykepleiernes erfaringer med midlertidig å bli omplassert fra en anestesiavdeling og/eller å få tildelt andre arbeidsoppgaver under covid-19-pandemien i Norge.

Metode: Det er anvendt en kvalitativ metode med eksplorerende design og induktiv tilnærmelse. Datainnsamling ble gjort via individuelle dybdeintervju av seks anestesisykepleiere ved et universitetssykehus i Norge. Dataanalysen ble utført ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse.

Resultat: Dataanalysen resulterte i ett overordnet tema: Fra trussel til kontroll, og fire kategorier: Å stå i front i ukjent terreng; Sammen er vi sterke; Moralsk plikt til å bidra; Med ledelsen i ryggen. Hver kategori ble også utdypet med sub-kategorier.

Konklusjon: Innledningsvis var omplasseringen forbundet med usikkerhet, engstelse og uforutsigbarhet, samtidig som anestesisykepleierne opplevde en sterk moralsk plikt til å bidra i front. Etter hvert ble følelsene erstattet med yrkesstolthet, opplevelsen av å være en ressurs, ny læring og opplevelsen av kontroll. Ledelsen har et særlig ansvar for at det er tilstrekkelig personale, tilrettelegge for medvirkning, opplæring og kompensasjonsordninger ved eventuell lignende situasjon i fremtiden.

ENGLISH ABSTRACT

From threat to control – nurse anesthetists’ experiences of being redeployed or assigned new tasks during the Covid-19 pandemic in Norway

Background: In March 2020, the World Health Organization declared the outbreak of Covid-19 a global pandemic. Nurse anesthetists have, among other things, advanced expertise in airway management, and were quickly moved to the front line, including the intensive care units to care for infected patients.

Aim: The aim of this study was to gain a deeper understanding of nurse anesthetists’ experience of being temporarily relocated from an anesthesia department and/or being assigned other work tasks during the Covid-19 pandemic in Norway.

Method: A qualitative method with exploratory design and inductive approach has been used. Data collection was done via individual in-depth interviews with six nurse anesthetists at a university hospital in Norway. The data analysis was carried out using qualitative content analysis.

Results: The data analysis resulted in one overarching theme, From threat to control, and four categories: To stand in front in unfamiliar terrain; Together we are strong; Moral duty to contribute; Supportive management. Each category was also elaborated with sub-categories.

Conclusion: Initially, the relocation was associated with uncertainty, anxiety and unpredictability, while at the same time they experienced a strong moral duty to contribute to the front. Gradually, the feelings were replaced with professional pride, the experience of being a resource, new learning, and the experience of control. Having a supportive management was absolutely crucial. The management has a particular responsibility in ensuring that there are sufficient staff, facilitating participation, training and compensatory arrangements in the event of a similar situation in the future. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-09-14

Hvordan sitere

Andersen, T. F. K., Hansen, B. S., & Lekens, A. L. B. (2023). Fra trussel til kontroll – anestesisykepleieres erfaringer med å bli omplassert eller tildelt nye oppgaver under covid-19-pandemien i Norge. Inspira, 18(2), 1–18. https://doi.org/10.23865/inspira.v18.5432

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

Covid-19, pandemi, anestesisykepleiere, omplassering, erfaringer