Pasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasen

  • Sigrunn Drageset Anestesisykepleier, førsteamanuensis, Institutt for helse– og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet
  • Maren-Sofie Brakstad-Pilskog Anestesisykepleier, master i anestesi sykepleie, Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Venke A. Johansen Intensivsykepleier, førsteamanuensis, Institutt for helse–og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet, RVTS Vest
  • Astrid Karin Berland Anestesisykepleier, dosent, Institutt for helse– og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Bakgrunn: Operasjonspasienter som får regional anestesi, er ofte våkne perioperativt og møter flere profesjonsgrupper i det perioperative forløpet. Det er derfor viktig å få økt innsikt i pasienters opplevelser og erfaringer. Hensikt: Beskrive og øke forståelsen om hvordan pasienter opplever og erfarer den perioperative fasen i regional anestesi, noe som kan bidra til økt trygghet hos pasienten gjennom en enda bedre ivaretakelse.

Metode: Studien har et kvalitativ deskriptivt design og omfatter femten individuelle intervju av urologiske og ortopediske pasienter som har fått utført et kirurgisk inngrep. Intervjuene er analysert ved bruk av Malteruds systematiske tekstkondensering.

Resultat: Det var viktig å kjenne seg ivaretatt og trygg gjennom hele det perioperative forløpet. Flere opplevde det trygt å ha flere profesjonsgrupper rundt seg. I tillegg var det viktig å få detaljert informasjon under forløpet, samt at personalet opptrådte rolig og vennlig. Noen pasienter ønsket å sove for å unngå å oppleve smerter og annet ubehag, mens andre ønsket å være våkne under operasjonen på grunn av et behov for å ha kontroll. Flere opplevde hjelpeløshet og at det var vanskelig å være avhengig av hjelp under og etter operasjon. I tillegg opplevde noen en krenkelse av bluferdigheten og tap av kontroll i forbindelse med intime gjøremål. Pasientene opplevde at det var utfordrende å uttrykke sine smerter på en smerteskala. Erfaringer fra tidligere operasjoner hadde betydning.

Konklusjon: Det er viktig å tilpasse forholdene til den enkelte pasient slik at de får best mulig opplevelser og erfaringer. God ivaretagelse, som ved tilstrekkelig informasjon, god smertelindring og rolig opptreden, er sentralt. Å ha flere profesjonsgrupper rundt seg i den perioperative fase oppleves trygt.

English abstract

English title: Patients’ experiences with regional anesthesia in the perioperative phase

Background: Surgical patients receiving regional anesthesia are often awake perioperative, and meet several healthcare professionals in the surgical pathway. This is why it is important to get insight into patients’ experiences.

Purpose: The purpose of this study is to describe and increase the understanding of how patients experience the perioperative phase during regional anesthesia. This may increase patients’ experience of safety, through improved care.

Methods: The study has a qualitative, descriptive design, including fifteen individual interviews of urologic and orthopedic surgical patients. The interviews were analyzed using Malteruds’ systematic text condensation.

Results: It was important to feel cared for and safe during the perioperative pathway. Several of the patients felt safe due to multiple healthcare professionals being present. In addition it was important to receive detailed information continously, and that personnel acted calm and friendly. Some patients wished to sleep to avoid pain and discomfort, while others wished to be awake during surgery due to a need to be in control. Several of the patients experienced feeling helpless, and that it was difficult to be dependent of others during and after surgery. In addition, some experienced a loss of control, and a violation of their dignity in relation to intimate actions. Patients experienced that it was challenging to express their level of pain on a scale. Experiences from earlier surgeries were also important.

Conclusion: It is important to adjust the environment to individual patients, to improve their experiences. Good care, and sufficient information, good pain relief and a calm presence are central. Having several professions present in the perioperative phase feels safe.

Publisert
2021-03-16
Hvordan sitere
Drageset, S., Brakstad-Pilskog, M.-S., Johansen, V. A., & Berland, A. K. (2021). Pasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasen. Inspira, 16(1), 16-29. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3039
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
operasjonspasienten, perioperativ pasientopplevelse, regional anestesi, kvalitative intervju, the surgical patient, perioperative experiences, regional anesthesia, qualitative interview