Hvordan opplever videreutdanningsstudenter i operasjonssykepleie læringsmiljøet ved operasjonsavdelinger?

Forfattere

  • Lena Rengård Kolstad Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole, Norge
  • Bente Thyli Førstelektor, NTNU Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v18.4061

Sammendrag

Bakgrunn: Det er lite forskningsbasert kunnskap om operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet i praksisstudier ved operasjonsavdelinger. Resultater fra et fåtall internasjonale studier indikerer at strukturelle utfordringer som tidspress, høye krav om effektivitet og liten tid avsatt til veiledning er kjennetegnende for læringsmiljøet. Studenter opplever det vanskelig å syntetisere praktisk og teoretisk kunnskap i praksisstudiene. Større innsikt i operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet ved operasjonsavdelinger er av betydning for videreutvikling av utdanningskvalitet i praksisstudier i et høyteknologisk og tidseffektivt miljø.

Hensikt: Studiens hensikt er å beskrive videreutdanningsstudenters opplevelser av læringsmiljøet i praksisstudier ved operasjonsavdelinger.

Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign med anvendelse av systematisk tekstkondensering som analysemetode. Data er samlet gjennom fokusgruppeintervjuer med videreutdanningsstudenter i operasjonssykepleie i avsluttende del av utdanningen.

Resultat: Tre tematiserte hovedkategorier framkom som beskrivende for operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet i praksisstudier ved operasjonsavdelinger: 1) veileders betydning, 2) uavklart veilederansvar i formell og uformell veiledning i et flerfaglig læringsmiljø, og 3) et komplekst og uforutsigbart læringsmiljø.

Konklusjon: Studiens resultat gir økt innsikt i operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet i praksisstudier ved operasjonsavdelinger. Behov for styrket veilederkompetanse og mer kontinuitet i veiledning, samt avklaring av funksjon og ansvar i formell og uformell veiledning i et flerfaglig læringsmiljø er faktorer som beskriver operasjonssykepleierstudenters opplevelser av læringsmiljøet. Studiens resultat er av betydning for videreutvikling av kvalitet og relevans i praksisstudier i videreutdanning i operasjonssykepleie.

ENGLISH ABSTRACT

How do operating room nurse students experience the learning environment in the operating room?

Background: There is little research-based knowledge about how operating room nurse students experience the learning environment in the operating room. Results from a few international studies indicate that structural challenges such as time pressure, high demands of effectivity, and little time deligated to guidance are all characteristic of the learning environment. More insight into how operating room nurse students experience the operating room is an important part in improving the quality of practical studies in a high-tech and time-effective environment.

Aim: The purpose of the study is to describe operating room nurse students’ experiences of their learning environment in operating rooms.

Method: The study has a qualitative and descriptive research design, utilizing systematic text condensation as its analysis method. Data is gathered through focus-group interviews with operating room nurse students in their final part of the education program

Results: Three main categories were brought up repeatedly by the students: 1) the significance of supervisors, 2) unresolved supervisor responsibility in formal and informal supervision in a multidisciplinary learning environment, and 3) a complex and unpredictable learning environment.

Conclusion: The results give further insight into operating room nurse students’ experiences of their learning environment in authentic practice studies. The result can be utilized in further advancing the learning environment for operating room nurse students.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-23

Hvordan sitere

Kolstad, L. R., & Thyli, B. (2023). Hvordan opplever videreutdanningsstudenter i operasjonssykepleie læringsmiljøet ved operasjonsavdelinger?. Inspira, 18(1), 17–31. https://doi.org/10.23865/inspira.v18.4061

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

praksisstudier, operasjonssykepleie, læringsmiljø, kvalitativ studie, practice studies, operating room nurse, learning environment, qualitative research