Fremmende kirurgisk teamarbeid- en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer og oppfatninger

Forfattere

  • Gunnhild Kaldråstøyl Operasjonssykepleier/masterstudent (ORRN, MNSc), Høgkulen på Vestlandet, Norge
  • Britt Milje Bohman Operasjonssykepleier/masterstudent (ORRN, MNSc), Høgkulen på Vestlandet, Norge
  • Elin Salemonsen Førsteamanuensis/Helsesykepleier (ORRN, PhD), Høgskulen på Vestlandet, Norge
  • Signe Berit Bentsen Professor/Operasjonssykepleier (ORRN, PhD), Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3804

Sammendrag

Bakgrunn: Operasjonssykepleiere arbeider sammen med anestesisykepleiere, anestesileger og kirurger i det kirurgiske team. Dårlig kommunikasjonen mellom teammedlemmene, manglende respekt og liten arbeidserfaring påvirker teamarbeidet negativt. Det mangler kunnskap om hva som fremmer et godt kirurgisk teamarbeid. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvilke erfaringer og oppfatninger operasjonssykepleiere har om hva som er fremmende for teamarbeidet på operasjonsstua.

Hensikt: Å få mer kunnskap om hvordan operasjonssykepleiere erfarer og oppfatter det å arbeide i det kirurgiske team, og belyse hva som kan fremme teamarbeidet. 

Metode: Studien har et utforskende og beskrivende kvalitativt design. Åtte semistrukturerte individuelle intervju med operasjonssykepleiere fra to sykehus i Helse Vest ble gjennomført i februar 2021. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet i dataanalysen.

Resultater: I analysen kom det frem fire kategorier: betydningen av en god tone og trivsel på operasjonsstua, pasienten i fokus, lydhør og tydelig ledelse, og trygghet i yrkesrollen. I kategorien betydningen av en god tone og trivsel på operasjonsstua ble det identifisert tre underkategorier: god og tydelig kommunikasjon, respekt og likeverd, og ulike personligheter i et team. 

Konklusjon: Operasjonssykepleierne erfarte at god kommunikasjon mellom medlemmene i det kirurgiske team var avgjørende for et godt teamarbeid. Respekt og likeverd skapte en god tone og gjorde det lettere å stille spørsmål og ha konstruktiv kommunikasjon. Personlige egenskaper, en støttende ledelse og trygghet i yrkesrollen var viktig for et godt teamarbeid. Felles teamtrening med alle profesjonene i teamet vil kunne bidra til å utvikle gode ikke-tekniske ferdigheter.

ENGLISH ABSTRACT

Promoting teamwork in the operating theatre—a qualitative study of operating room nurses’ experiences and perceptions

Background: The surgical team consists of operating room nurses, anesthesia nurses, surgeons, and anesthetists. Research shows that collaboration within the interdisciplinary surgical team in the operating theatre can be a challenge and may influence the teamwork negatively.

Aim: To gain more knowledge about what operating room nurses’ experience as important to promote surgical teamwork.

Methods: The study had a qualitative design with eight semi-structured interviews. Qualitative content analysis was used to analyze the data. 

Results: Operating room nurses experiences of promoting surgical teamwork were categorized in four main categories: (1) the meaning of a good atmosphere in the operating theatre, (2) the patient in focus, (3) sensitive and clear leadership, and (4) confidence in the professional role.

Conclusion: Achieving sufficient communication in the multidisciplinary surgical team is crucial to enhance the quality of the teamwork and patient safety. Promoting teamwork is complex, and personal characteristics, supportive leadership, and confidence in the professional role are significant aspects. To maintain a pleasant atmosphere in the operating theatre, respect and equality between the members of the team is essential. Joint team training may contribute to the development of non-technical skills within the surgical team.

Publisert

2022-12-12

Hvordan sitere

Kaldråstøyl, G., Milje Bohman, B., Salemonsen, E., & Bentsen, S. B. (2022). Fremmende kirurgisk teamarbeid- en kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer og oppfatninger. Inspira, 17(2), 55–68. https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3804

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

ikke-tekniske ferdigheter, kirurgisk teamarbeid, operasjonssykepleie, non-technical skills, operating theatre, operating room nurse, surgical teamwork