En systematisk litteraturstudie om betydningen av ulike ernæringsintervensjoner på utvikling av intensive care unit acquired weakness

Forfattere

  • Åse Østbø Sørmoen Intensivsykepleier, Oslo universitetetssykehus, Norge
  • Simen Alexander Steindal Professor, sykepleier, Lovisenlund diakonale høgskole / VID vitenskapelige høgskole, Norge
  • Kristin Hofsø Førsteamanuensis, Lovinseberg diakonale høgskole / Oslo universitetssykehus, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3690

Sammendrag

Bakgrunn: Stadig flere intensivpasienter overlever kompliserte intensivforløp. I ettertid sliter mange intensivoverlevere med muskelsvakhet, polynevropati og redusert fysisk funksjon som følge av intensive care unit acquired weakness (ICUAW). Ernæring er avgjørende for opprettholdelse av muskler, og flere studier har undersøkt ernæringsintervensjoners effekt på utvikling av ICUAW.

Hensikt: Hensikten med denne systematiske litteraturstudien var å undersøke betydningen av ernæring på utvikling av ICUAW.

Metode: Denne systematiske litteraturstudien ble gjennomført etter det metodiske rammeverket beskrevet av Booth, Sutton og Papaioannou. Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i databasene Cinahl, Medline og Embase. Studier ble inkludert dersom de var randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av en ernæringsintervensjon som ble gitt mens pasienten var innlagt på intensivavdeling. Utfallsmålet i de inkluderte studiene måtte være ICUAW eller utfallsmål som favnes av ICUAW-begrepet, som muskelsvakhet, muskelatrofi eller redusert fysisk funksjon.

Resultater: Tyve artikler oppfylte inklusjonskriteriene. Ulike ernæringsintervensjoner og ulike målemetoder på muskelsvakhet, muskelmasse og fysisk funksjon ble benyttet i primærstudiene. Studier som målte korttidseffekter av ernæringsintervensjoner, viste sprikende resultater. Ingen av studiene som målte ICUAW etter utskrivelse fra sykehus fant effekt av ernæringsintervensjonen mot ernæringen som kontrollgruppen fikk. Flere av de inkluderte studiene hadde for små utvalg til å finne forskjeller i endepunkt som betegnes som ICUAW ettersom flere av studiene var pilotstudier og andre hadde ICUAW som sekundærutfall. 

Konklusjon: Denne litteraturstudien kan ikke fastslå hvilken betydning ernæring har for utvikling av ICUAW. På grunn av at intensivpopulasjonen er en heterogen pasientgruppe, har pasientene derfor ofte ulike behov for ernæring. Fremtidige studier bør designes ut fra intensivpasientenes individuelle ernæringsbehov. Videre er det et behov for standardisering av hvordan ICUAW måles,
slik at resultater fra fremtidige studier kan sammenlignes. 

ENGLISH ABSTRACT

The significance of different nutritional interventions in the development of intensive care unit acquired weakness – a systematic review
Background: Enhancements in critical care have resulted in reduced mortality in patients admitted to the intensive care unit (ICU). However, the survivors of critical care experience reduced physical function termed intensive care unit acquired weakness (ICUAW). Nutrition is essential in the preserving of muscles and several studies have examined the effect of nutrition interventions on ICUAW.

Aim: The purpose of this systematic review was to examine the significance of nutrition on the development of ICUAW.

Methods: This systematic review used the methodological framework described by Booth, Sutton and Papaioannou. A systematic search was conducted in the databases Cinahl, Medline, and Embase. Studies were included if they were randomized controlled trials and investigated the effect of a nutrition intervention administered while the patient was admitted to the ICU. Outcome measures was covered by ICUAW, such as muscle weakness, muscle atrophy, or reduced physical function.

Results: Twenty studies met the inclusion criteria. The included studies used different nutrition interventions and different outcome measures to determine muscle weakness, muscle mass, and physical function. The results of short-term outcomes were differing among the included studies. The nutritional interventions did not have effect on ICUAW when measured after hospital discharge. Few of the included studies were powered to find effect on ICUAW as several of the studies were pilot studies or had ICUAW as a secondary outcome.

Conclusion: This systematic review found that the evidence is insufficient to determine the effect of nutrition in the development of ICUAW. Future research should consider that the critical care population is heterogeneous, and the patients may have different nutritional needs. There is a need to develop standardized outcome measures for ICUAW so that the results of future studies can be compared.

Publisert

2022-12-05

Hvordan sitere

Sørmoen, Å. Ø., Steindal, S. A., & Hofsø, K. (2022). En systematisk litteraturstudie om betydningen av ulike ernæringsintervensjoner på utvikling av intensive care unit acquired weakness. Inspira, 17(2), 26–54. https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3690

Utgave

Seksjon

Kunnskapsoppsummeringer

Nøkkelord:

ernæring, muskelsvakhet, fysisk funksjon, systematisk litteraturstudie, intensivsykepleie, critical care, nutrition, muscle weakness, physical function, systematic review