Elektroencefalogram og spektrogram – Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi

Forfattere

  • Magnus Lund Eriksrud OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
  • Stein Gunnar Kleiverud OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3537

Sammendrag

Bakgrunn: Den elektriske aktiviteten i hjernen blir endret når pasienter gis anestesimidler. Dette kan tydelig sees på et elektroencefalogram. Ved å tolke elektroencefalogram gis muligheten til en detaljert og nøyaktig vurdering av søvndybde. Denne studien undersøker anestesisykepleieres erfaringer med å benytte elektroencefalogram og spektrogram for søvndybdemåling hos pasienter i generell anestesi.

Hensikt: Hensikten var å få kunnskap om anestesisykepleieres erfaringer med bruk av en ny generasjon øvndybdemåling under generell anestesi.

Metode: Denne kvalitative studien hadde et deskriptivt og utforskende design. Data ble samlet inn i et fokusgruppeintervju bestående av seks anestesisykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse.

Resultat: Tre temaer ble identifisert: Et verktøy som understøtter anestesisykepleiers mulighet til å tilpasse narkosedybde; Å stole på et nytt verktøy – erfaringer med å vurdere anestesidybde; Erfaringer med at verktøyet fremmer pasientsikkerhet.

Konklusjon: Resultatene tyder på at anestesisykepleiere ved bruk av elektroencefalogram og spektrogram hadde tilegnet seg ny forståelse av søvndybde og så fordeler og utfordringer med verktøyet. De uttalte at det var utenkelig å slutte med å bruke verktøyet. Deltakerne erfarte at elektroencefalogram og spektrogram kunne ha fordeler for pasientene, ved at de fikk en mer balansert og individuelt tilpasset anestesi. En utfordring var at enkelte medikamenter gjorde det vanskelig å tolke elektroencefalogrammet.

English abstract

English title: Electroencephalogram and spectrogram: Nurse anaesthetist’s experiences with a new tool for measuring sleep depth under general anesthesia

Background: The electrical activity in the brain is altered when patients are given anaesthetics. This can be seen on an electroencephalogram. By interpreting the electroencephalogram, the possibility is given of a detailed and accurate assessment of sleep depth. This study examines nurse anesthetists’ experiences of using electroencephalogram and spectrogram for sleep depth measurement in patients during general anesthesia.

Aim: The aim of this study was to explore nurse anesthetists experiences with the use of a new generation of sleep depth measurement under general anesthesia.

Method: This qualitative study had a descriptive and exploratory design. Data were collected in a focus group interview consisting of six nurse anesthetists. The data material was analysed using qualitative content analysis.

Result: Three themes were identified. A tool that supports the nurse anesthetists ability to adjust the depth of anesthesia; Relying on a new tool—experiences with assessing the depth of anesthesia; Experiences with the tool that enhances patient safety. 

Conclusion: The results suggest that nurse anesthestists using electroencephalogram and spectrogram had acquired a new understanding of sleep depth and experienced benefits and challenges with the tool. They stated that it was unthinkable to stop using the tool. The participants experienced that electroencephalogram and spectrogram could have benefits for the patient, by facilitating a more balanced and tailored anesthesia. One challenge was that some drugs made it difficult to interpret the electroencephalogram.

Publisert

2021-12-30

Hvordan sitere

Lund Eriksrud, M. ., & Kleiverud, S. G. (2021). Elektroencefalogram og spektrogram – Anestesisykepleieres erfaringer med et nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesi . Inspira, 16(2). https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3537

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

anestesisykepleie, elektroencefalogram, fokusgruppeintervju, kvalitativ forskning, søvnmonitirer, consciousness monitor, electroencephalography, focus group, nurse anaesthetist, qualitative research