«Lite visste vi hvordan vårsemesteret 2020 ville bli» – en tverrsnittstudie om pandemiens innvirkning på intensivsykepleiestudentenes opplevelser i vårsemesteret 2020

Forfattere

  • Marit Storli Lentz Intensivsykepleier, Vestre Viken HF, Norge
  • Silje Revaa Tafjord Intensivsykepleier, Sykehuset i Vestfold HF, Norge
  • Siv K. Stafseth Intensivsykepleier, ph.d. Oslo universitetetssykehus og Lovisenberg Diakonale Høgskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3448

Sammendrag

Bakgrunn: Midt i vårsemesteret 2020 ble SARS-CoV-2 erklært som pandemi. Studiehverdagen til landets intensivsykepleiestudenter ble brått snudd på hodet. All undervisning ble digital, og det var stor usikkerhet rundt gjennomføringen av praksisstudier. Mangelen på intensivsykepleiere ble tydeliggjort, og utdanning av flere intensivsykepleiere mer kritisk.

Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge hvilke erfaringer intensivsykepleiestudentene i masterprogram hadde i vårsemesteret 2020 under covid-19-pandemien i Norge.

Metode: Studien er en beskrivende tverrsnittstudie med bruk av spørreskjema. Spørreskjemaet ble testet gjennom en pilotstudie, og sendt ut til alle landets intensivsykepleiestudenter som var i en videreutdanning som tilbød mastergrad.

Resultat: Svarprosenten i studien var 29,2 prosent (n = 56). I teoretiske emner oppnådde 75 prosent av studentene sine læringsmål, og i kliniske emner oppnådde 76,8 prosent sine læringsmål. Digital undervisning medførte at 60,7 prosent (n = 34) opplevde svekket studiemotivasjon. Halvparten av studentene opplevde redusert mulighet for veiledning i klinisk praksis, og 64,3 prosent erfarte at de ble brukt som arbeidskraft på praksisstedet. Kun 34 prosent opplevde å få beholde sin studentrolle, og 23,3 prosent tviler på om de vil fortsette i yrket.

Konklusjon: Våre resultater viser at første fase av pandemien medførte endringer i undervisning, praksisstudier og veiledning, som medførte lavere læringsutbytte og motivasjon. Flertallet av respondentene oppnådde likevel sine læringsmål i både teoretiske og kliniske emner. Funnene viser at opplevelse av å bli brukt som arbeidskraft i praksis, og tap av studentrolle, er faktorer som reduserer motivasjon til å både gjennomføre studiet og å fortsette i yrket. Studien viser at det å være student i en pandemi er utfordrende fordi pandemien medførte endringer i studenthverdagen.

ENGLISH ABSTRACT

Little did we know what the spring semester would bring ~ a cross-sectional study on the pandemics impact on the intensive care nursing students’ experiences in the spring semester 2020

Background: The SARS-CoV-2 was declared as a pandemic in the middle of the spring semester of 2020. For Norway’s intensive care nursing students, student life suddenly changed. Lectures became digital and it was uncertain if clinical training could continue. It became evident that there is a shortage of intensive care nurses and that educating more intensive care nurses is critical. 

Purpose: The purpose of this study was to map the intensive care nursing students experiences of the Covid-19 pandemic during the spring semester 2020 in Norway.

Method: This thesis is a descriptive cross-sectional study using a questionnaire. A pilot group tested the questionnaire before it was sent out to all of Norway’s intensive care nursing students enrolled in a master’s program. 

Results: Response rate was 29.2 percent (n = 56). In theoretical classes 75 percent of the students achieved their learning goals and in clinical training 76.8 percent achieved their learning goals. Digital learning caused 60.7 percent (n = 34) of the students to experience reduced study motivation. Half of the students reported experiencing less guidance in clinical training, and 64.3 percent felt they had been used as workforce. Only 34 percent experienced keeping their student role, and finally 23.3 percent are not certain they want to keep working as an intensive care nurse.

Conclusion: Our results show that the first phase of the pandemic brought change to lectures, clinical training and guidance from preceptors, which led to diminished learning and motivation. However, the majority of the students achieved their learning goals in both theoretical classes and clinical training. Our results show that feeling like they have been used as workforce and loss of student role reduces their motivation to complete their studies and continue working. This study shows that being a student in a pandemic is challenging because the pandemic brought change to student life. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-01-03

Hvordan sitere

Lentz, M. S., Tafjord, S. R., & Stafseth, S. K. (2023). «Lite visste vi hvordan vårsemesteret 2020 ville bli» – en tverrsnittstudie om pandemiens innvirkning på intensivsykepleiestudentenes opplevelser i vårsemesteret 2020. Inspira, 17(2), 69–104. https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3448

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

intensivsykepleie, covid-19, studentrolle, motivasjon, critical care nursing, Covid-19, nursing student, motivation