Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie

Forfattere

  • Heidi Sørensen Anestesisykepleier, Sørlandet Sykehus HF, Norge
  • Rannveig Fuskeland Anestesisykepleier, Sørlandet Sykehus HF, Norge
  • Mariann Fossum Professor, Universitetet i Agder, Norge
  • Olav Johannes Hovland Førstelektor og intensivsykepleier, Universitetet i Agder, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3322

Sammendrag

Bakgrunn: Forskning viser at pasienter i generell anestesi som har fått sine luftveier sikret med en larynxmaske eller en endotrakealtube opplever postoperative pharyngolaryngeale komplikasjoner. Et kontrollert cufftrykk har vist reduksjon i komplikasjoner.

Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke hvilke metoder anestesisykepleiere bruker for å kontrollere cufftrykk, og hvilke begrunnelser de har for å bruke cufftrykkmanometer.

Metode: Totalt 45 anestesisykepleiere ble observert når de kontrollerte cufftrykket i en endotrakealtube og en larynxmaske. Anestesisykepleierne ble i tillegg spurt om hvilke begrunnelser de hadde for å bruke eller ikke bruke cufftrykkmanometer.

Resultater: Palpasjon var den metoden som anestesisykepleierne brukte hyppigst for å kontrollere cufftrykket i endotrakealtubene (n = 28) og larynxmaskene (n = 15). Cufftrykkene i endotrakealtubene var utenfor de anbefalte grensene i (n = 19) av tilfellene, og (n = 8) av disse var over 50 cmH2O. Over halvparten (n = 16) av cufftrykkene målt i larynxmaskene var over 60 cmH2O, og (n = 10) var over 90 cmH2O. De mest vektlagte begrunnelsene for å ikke bruke cufftrykkmanometer var (i) ikke tilgjengelige, (ii) det var ikke rutine å bruke dem, (iii) det var ikke opplæring i bruken, og (iv) anestesisykepleierne stolte på egen erfaring.

Konklusjon: Kontrollteknikk og undersøkelser for å kontrollere cufftrykk varierte både for endotrakealtube og larynxmaske. Kontroll av cufftrykk med cufftrykkmanometer bør vurderes som standard rutine ved endotrakealtube og larynxmaske.

English abstract

English title: Nurse anaesthetist’s methods to control cuff pressure – an observational study

Background: Research shows that patients undergoing general anaesthesia that have their airways secured with a laryngeal mask or an endotracheal tube experience postoperative pharyngolaryngeal complications. A controlled cuff pressure has shown reduction in complications.

Aim: The aim of this study was to examine which methods nurse anaesthetists used to control safe cuff pressure and which reasons they have for using cuff pressure meter.

Methods: A total of 45 nurse anaesthetists were observed when controlling cuff pressures in an endotracheal or laryngeal mask. In addition, the nurse anaesthetists were asked about their reasons for using or not using a cuff pressure meter.

Results: Palpation was the most used method for establishing and maintaining safe cuff pressure in the endotracheal tubes (n = 28) and for laryngeal masks (n = 15). When using the endotracheal tubes, the cuff pressures were outside of the recommended pressures in (n = 19) of the cases, and (n = 8) of these were higher than 50 cmH2O. More than (n = 16) of the cuff pressures measured in the laryngeal masks were higher than 60 cmH2O, and (n = 10) were higher than 90 cmH2O. The most common reasons for not using cuff pressure manometer were (i) not available, (ii) no established routines, (iii) no education or training in using the manometers, and (iv) the nurse anaesthetists trusted their own experiences.

Conclusions: Control- and examination techniques to control the cuff pressure vary for endotracheal tubes and laryngeal masks. Control of the cuff pressure with cuff pressure meter should be considered as a standard procedure when using endotracheal tube or laryngeal mask.

Publisert

2021-07-28

Hvordan sitere

Sørensen, H., Fuskeland, R., Fossum, M., & Hovland, O. J. (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira, 16(1), 85–99. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3322

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

cufftrykk, cufftrykkmanometer, endotrakealtube, larynxmaske, observasjonsstudie, cuff pressure, cuff pressure meter, endotracheal tube, laryngeal mask, observational study