Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie

Forfattere

  • Gro Helene Ek Visdal RN, MNSc, Avansert Klinisk Sykepleier, Intensivsykepleier, Kardiologisk sykepleier, Medisinsk Overvåkning, Akershus Universitetssykehus; Lovisenberg Diakonale Høgskole, Norge
  • Vivi Lycke Christensen RN, PhD, Lovisenberg Diakonale Høgskole; Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3268

Sammendrag

Bakgrunn: Ultralydmåling av respirasjonsavhengige endringer i diameter av vena cava inferior kan hjelpe klinikeres vurderinger ved væskeresuscitering av hemodynamisk ustabile pasienter. Det er enkelt å gjennomføre, non-invasivt og krever lite opplæring. Studier har konkludert med at dersom sykepleiere med en avansert funksjon utfører målrettet ultralyd av vena cava inferior, kan det gi verdifull tilleggsinformasjon til kliniske vurderinger av volumstatus. Det er ikke funnet systematiske litteraturstudier som oppsummerer primærstudier der ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus undersøkes.

Hensikt: Undersøke om sykepleiere med en avansert funksjon kan utføre målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus hos voksne pasienter.

Metode: Studiens design er en systematisk litteraturstudie, med systematiske søk i databasene Cinahl, Medline, SweMed+, Cochrane Trials og Embase. Studiene ble kvalitetsvurdert ved hjelp av sjekkliste for Diagnostic Test Accuracy-studier fra Joanna Briggs Institute. Innhenting av korrekte ultralydbilder og pålitelig vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon sammenliknet med legespesialister med ulik ekspertise på ultralyd ble analysert.

Resultater: Seks studier oppfylte inklusjonskriteriene. Totalt 35 sykepleiere i avanserte funksjoner innhentet til sammen 336 bilder av vena cava inferior. For innhenting av ultralydbilder var korrelasjon mellom sykepleierne og legespesialistene moderat til utmerket. For vurdering av volumstatus var korrelasjon adekvat til utmerket.

Konklusjon: Sammenstilling av funnene viste at sykepleiere med en avansert funksjon kan innhente korrekte ultralydbilder av vena cava inferior samt gjøre pålitelige vurderinger av volumstatus sammenliknet med legespesialister. Tilstrekkelig opplæring og trening er viktig.

English abstract

English title: Targeted ultrasound of the inferior vena cava for assessment of volume status performed by nurses with an advanced function – A systematic literature of the literature

Background: Ultrasound measurement of respiratory changes in the diameter of the inferior vena cava can assist clinicians’ assessments in fluid resuscitation of hemodynamically unstable patients. It is easy to implement, non-invasive and requires little training. Studies have concluded that if nurses with an advanced function perform targeted ultrasound of the inferior vena cava, it can provide valuable additional information to clinical assessments of volume status. No systematic literature studies have been found that specifically review ultrasound of the inferior vena cava for assessment of volume status.

Aim: To review whether nurses with an advanced function can perform targeted ultrasound of the inferior vena cava to assess volume status in adult patients.

Method: The study design is a systematic literature review, with systematic searches in the databases Cinahl, Medline, SweMed +, Cochrane Trials and Embase. The studies were quality assessed using a checklist for Diagnostic Test Accuracy studies from the Joanna Briggs Institute. The obtaining of valid ultrasound images and reliable interpretation of ultrasound examinations performed by nurses with an advanced function were analyzed.

Results: Six studies met the inclusion criteria. A total of 35 nurses in advanced functions obtained a total of 336 images of the inferior vena cava. For obtaining ultrasound images, the correlation between the nurses and the medical specialists was moderate to excellent. For assessment of volume status, correlation was adequate to excellent. Conclusion: Compilation of the findings showed that nurses with an advanced function can obtain adequate ultrasound images of the inferior vena cava and perform reliable assessments of volume status. Adequate education and training is important.

Publisert

2021-07-28

Hvordan sitere

Ek Visdal, G. H., & Christensen, V. L. (2021). Målrettet ultralyd av vena cava inferior for vurdering av volumstatus utført av sykepleiere med en avansert funksjon – en systematisk litteraturstudie. Inspira, 16(1), 65–84. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3268

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

sykepleier, systematisk litteraturstudie, ultralyd, vena cava inferior, volumstatus, inferior vena cava, nurse, systematic review, ultrasound, volume status