Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie

  • Maria Bysheim Intensivsykepleier, MNSc, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
  • Hilde Marit Lygren Intensivsykepleier, MNSc, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Medisinsk intensiv og Postoperativ avdeling, Bergen
  • Marit Hegg Reime Førstelektor, Cand. polit, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Bergen

Sammendrag

Bakgrunn: Teamarbeid i helseveseneter komplekst, da det krever et dynamisk samspill mellom flere profesjoner i en stor organisasjon. Det har vært lite systematisk opplæring i teamarbeid på norske sykehus. Risikoen for pasientskade i intensivavdelinger er trolig høyere enn i andre somatiske avdelinger grunnet omfattende bruk av invasive behandlingstiltak og kompleksiteten i behandlingen. Intensivavdelinger krever optimalt teamarbeid for å forebygge skader og levere gode og sikre tjenester.

Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge sykepleiere og leger sin oppfattelse av teamarbeid i intensivavdelinger.

Metode: Studien er en kvantitativ, deskriptiv studie med tverrsnittsdesign. Seks intensivavdelinger ble forespurt om å delta, tre avdelinger ved to ulike sykehus aksepterte invitasjonen. Av 186 inviterte sykepleiere og leger besvarte 90 (48,4%) spørreskjemaet, hvorav 79 var sykepleiere og 11 var leger. Den norske versjonen av spørreskjemaet T-TPQ (TeamSTEPPS- Team Perceptions Questionnaire) ble benyttet som kartleggingsverktøy for å måle oppfattelse av teamarbeid. Teamarbeid er i dette skjemaet operasjonalisert i de fem underkategoriene teamstruktur, ledelse, situasjonsovervåking, gjensidig støtte og kommunikasjon. Hver underkategori inneholder syv påstander som deltakerne skal si seg enig eller uenig i på en Likertskala som rangerer fra 1 «svært uenig» til 5 «svært enig». I tillegg ble demografiske bakgrunnsvariabler kartlagt.

Resultater: Analysen indikerer at sykepleierne i noe mindre grad enn legene opplever at teamarbeidet fungerer godt. Sykepleierne skåret underkategorien kommunikasjon høyest og legene underkategorien teamstruktur høyest. En fellesnevner for begge yrkesgruppene var at de skåret konflikthåndtering lavest. Vi fant en signifikant forskjell i oppfattelse av teamstruktur mellom leger og sykepleiere (p=0,026). På påstandsnivå fant vi signifikante forskjeller på fem påstander relatert til kommunikasjon og teamstruktur.

Konklusjon: Resultatene fra studien indikerer at det kan være behov for å trene mer systematisk på teamarbeid. Utvikling av felles mentale modeller, gjensidig støtte og bruk av kommunikasjonsverktøy og konflikthåndteringsverktøy kan være til hjelp for et mer effektivt teamarbeid.

English abstract

Background: Teamwork in the healthcare setting is complex and demands a dynamic interaction between several healthcare professionals, often within a large organisation. Historically there has been minimal systematic team training in Norwegian hospitals. The risk for adverse patient events within the intensive care setting is likely higher than for other departments, due to the invasive and intricate nature of intensive care treatment. Intensive care treatment demands a high level of teamwork in order to deliver an optimal standard of care and avoid adverse patient events.

Aim: The aim of this study was to map doctors` and nurses’ perceptions of teamwork within intensive care departments.

Method: This study has a cross sectional design and is descriptive and quantitative in nature. Six intensive care departments within two hospitals were invited to participate, three departments accepted the invitation. Of the 186 participants, 90 (48,4%) completed the questionnaire, 79 nurses and 11 doctors. The Norwegian version of the T-TPQ (TeamSTEPPSTeam Perceptions Questionnaire) was utilised in order to map the participants` perception of teamwork. Teamwork in this questionnaire is operationalised using the following five categories; team structure, leadership, situation awareness, mutual support and communication. Each of these categories has seven claims ranging on a Likert scale from 1 strongly disagree to 5 strongly agree. In addition, the following demographic variables were included; gender, department, experience, percentage of employment and the nurses and doctor’s degree of specialisation.

Results: Nurses were generally less in agreement than doctors regarding their perception of teamwork. The highest score for nurses was on the sub-category communication and for doctors`, on team structure. Conflict management scored lowest for both professions. We found a significant difference in the perception of team structure between doctors and nurses (p = 0,026). Significant differences were also found on five claims relating to communication and team structure.

Conclusion: Our results indicate a need for systematic teamwork training. Developing shared mental models, mutual support, and the use of communication and conflict management tools may benefit effective teamwork.

Fulltekst

Publisert
2020-12-01
Hvordan sitere
Bysheim, M., Lygren, H. M., & Reime, M. H. (2020). Sykepleieres og legers oppfattelse i intensivavdelinger – en tverrsnittstudie. Inspira, 15(4), 6-15. Hentet fra https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/article/view/3237
Seksjon
Forskningsartikler