Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool».

Forfattere

  • Mats A. Kinn-Mikalsen Intensivsykepleier, MNSc, Intensivavdelingen, Sykehuset Østfold, Kalnes
  • Linda Skaug Tangvik Intensivsykepleier, MNSc, Medisinsk intensiv og Postoperativ, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen.
  • Tone Johnsgaard Høgskolelektor, MNSc, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Bergen
  • Marit Hegg Reime Førstelektor, Cand. polit., Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Bergen.
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3200

Sammendrag

Bakgrunn: Overlevering av pasientansvar innebærer en risiko for at betydningsfull informasjon ikke blir videreført til neste ledd, noe som kan svekke pasientsikkerheten. Verdens helseorganisasjon anbefaler kommunikasjonsverktøyet ISBAR (identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell status og råd) som en standard ved overlevering av pasientinformasjon. I 2017 besluttet Helsedirektoratet at ISBAR skal innføres i det norske helsevesenet gjennom pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7». I forbindelse med implementering av ISBAR på et norsk sykehus ble det australske spørreskjemaet «The ISBAR handover tool» oversatt og kulturelt tilpasset for å kunne undersøke den muntlige overleveringen av pasientinformasjon mellom en intensivavdeling og medisinske sengeposter.

Hensikt: Å presentere oversettelsesprosedyren og den kulturelle tilpasningen av spørreskjemaet «The ISBAR handover tool» til bruk i en norsk kontekst.

Metode: Med tillatelse fra utviklerne ble spørreskjemaet oversatt til norsk med utgangspunkt i Beatons seks trinn for oversettelse av spørreskjema: frem-oversettelse, syntese, tilbake-oversettelse, ekspertkomite, pretest og dokumentasjon av oversettelsesprosess til utviklerne av spørreskjemaet. Spørreskjemaet er tilpasset bruk ved intrahospitale overflyttinger av pasienter. Baselineskjemaet inneholder 8 lukkede spørsmål og 1 åpent spørsmål, og posttestskjemaet inneholder 12 lukkede spørsmål og 2 åpne spørsmål.

Resultat: Ekspertkomiteen kom frem til konsensus om lingvistisk og kulturelt innhold i den norske versjonen av spørreskjemaet. Vi erfarte at bruk av oversetter som også har helsefaglig bakgrunn var gunstig for å løse lingvistiske og kulturelle utfordringer i oversettelsesprosessen.

Konklusjon: Vi har synliggjort oversettelsesprosessen og hvilke lingvistiske og kulturelle utfordringer vi støtte på i oversettelsen av spørreskjemaet «The ISBAR handover tool» til norsk. Spørreskjemaet er tilpasset bruk ved intrahospitale overflyttinger og kartlegger hvordan muntlige overflyttingsrapporter oppfattes før og etter implementering av ISBAR kommunikasjonsverktøy. Det gjenstår å teste spørreskjemaets psykometriske egenskaper. 

Abstract
Translation and cross-cultural validation of the questionaire "The ISBAR handover tool"

Background: Patient handover entails a risk that important information will not be passed on, which may be a threat to patient safety. The World Health Organization recommends the ISBAR communication and handover tool to increase patient safety. In 2017, the Norwegian Directorate of Health decided that the ISBAR communication tool should be implemented in the Norwegian healthcare system through the patient safety program “In safe hands 24/7”. Before implementation of ISBAR in a Norwegian hospital, the Australian questionnaire “The ISBAR handover tool” was translated and culturally adapted in order to investigate the nurses verbal handover of information about the patient between an intensive care unit and medical wards.

Aim: To present the translation procedure and the cross-cultural validation of the questionnaire “The ISBAR handover tool” for use in a Norwegian context.

Method: With permission from the developers, the questionnaire was translated into Norwegian based on Beatons six steps for translation of questionnaires; forward translation, synthesis, back translation, expert committee, pretest and documentation of the translation process to the developers of the questionnaire. The questionnaire is adapted for use in intrahospital transfers of patients. The baseline form contains 8 closed questions and one open question, and the posttest form contains 12 closed questions and 2 open questions.

Result: The committee of experts reached a consensus on the linguistic and cultural content of the Norwegian version of the questionnaire. We experienced that the use of a translator who also had a background as a health professional was beneficial for solving linguistic and cultural challenges in the translation process.

Conclusion: We have visualized the translation process and the linguistic and cultural challenges we encountered in translating the questionnaire “The ISBAR handover tool” into Norwegian. The questionnaire is adapted for use in intrahospital transfers and charts how verbal transfer reports are perceived before and after implementation of the ISBAR communication tool. Further, there is a need to test the psychometric properties of the questionnaire.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-12-01

Hvordan sitere

Kinn-Mikalsen, M. A., Skaug Tangvik, L., Johnsgaard, T., & Reime, M. H. (2021). Oversettelse og krysskulturell tilpasning av «The ISBAR handover tool» . Inspira, 16(2). https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3200

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

tverrkulturell validitet, ISBAR, pasientoverføring, pasientsikkerhet, intrahospitale overflyttinger, translation process, crass-cultural validity, patient handover, intrahospital transfer, patient safety, oversettelsesprosess