Etniske ulikheter i håndteringen av akutte smerter på akuttmottak eller postoperativ avdeling: En systematisk oversikt, med narrativ syntese

Forfattere

  • Thomas Samsonsen Intensivsykepleier, Haukeland universitetssykehus
  • Asgjerd Litleré Moi Intensivsykepleier, professor, Høgskulen på Vestlandet
  • Michael André Helnes Mortensen Intensivsykepleier, høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3161

Sammendrag

Bakgrunn: Smerter er et hyppig fenomen i akuttavdelinger og kan ubehandlet føre til stress, søvnmangel og kroniske smertetilstander for pasientene. Sykepleieres smertehåndtering, inkludert observasjoner og tiltak, kompliseres av variasjonen i smerteuttrykk og reaksjoner på behandlingen hos pasientene. Med større etnisk mangfold i norske sykehus, kan kulturelle forskjeller være til hinder for adekvat smertelindring.

Hensikt: Å oppsummere kunnskap om betydningen av etnisitet for smerteopplevelse og smertehåndteringen hos voksne akutt og/eller kritisk syke pasienter.

Metode: Systematisk oversikt med narrativ syntese. Søket ble utført i Embase, Medline, Cochrane og Cinahl. Det ble søkt etter engelske eller norske/danske/svenske artikler publisert mellom 1980–2021 som omhandlet etnisitet og smertehåndtering i akutt-, postoperative- eller intensivavdelinger på sykehus. Det ble utført en blindet screening av artiklene i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriterier. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) ble brukt for å kvalitetsvurdere inkluderte studier.

Resultater: Av i alt 1605 studier ble 22 studier inkludert. Studiene omhandlet pasientgrupper på akuttmottak eller postoperativ avdeling. Hyppigst forekom studier av etniske- og raseforskjeller av smerter etter benbrudd, etterfulgt av studier av etniske- og raseforskjeller ved forskjellige akutte smerter; dislokasjon av ledd, akutt koronarsyndrom, traume, magesmerter og postoperative smerter. De fleste studiene (16 av 22) rapporterte etniske forskjeller enten i smerteintensitet og/eller valg av analgetika, dose og/eller ventetid for analgetika.

Konklusjon: Basert på funnene i denne systematiske oversikten har etnisitet stor betydning
for smerteopplevelse og utført smertebehandling på akuttmottak og postoperative avdelinger.
Åpenhet for ulike kulturelle smerteuttrykk, samt bevissthet rundt mulige fordommer, er viktig for
god smertehåndtering i akuttavdelinger.

Abstract
Ethnic differences in the management of acute pain in the emergency department or postoperative care unit: a systematic review, with narrative synthesis

Background: Pain is a common phenomenon in emergency rooms and can untreated lead to stress, lack of sleep, and chronic pain conditions for patients. Nurses’ pain management, including observations and measures, is complicated by the variation in pain expression and reactions to pain treatment. With greater ethnic diversity in Norwegian hospitals, cultural differences can be an obstacle to adequate pain relief.
Purpose: To summarize knowledge about the importance of ethnicity for pain experience and pain management in adult acute and/or critically ill patients.

Method: Systematic review with narrative synthesis. The search was performed in Embase, Pubmed, Cochrane, Cinahl, and Google Scholar. A blinded screening for the articles was performed according to the inclusion and exclusion criteria. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) was used to assess the quality of the included studies.

Results: A total of 1605 studies was found, of which 22 ended up being included. The studies dealt with patient groups in emergency departments or post-operative wards. Studies of ethnic and racial differences in pain following bone fractures were most frequently reported, followed by studies of ethnic and racial differences in acute pain conditions; joint dislocation, acute coronary syndrome, trauma, abdominal pain, and post-operative pain. Most studies (16 of 22) reported ethnic differences in pain intensity and/or analgesics chosen, dose, and/or waiting time for analgesics.

Conclusion: Based on the findings of this systematic overview, ethnicity significantly influences pain perception and pain management in emergency rooms and post-operative care units. Openness to cultural expressions of pain and awareness of possible prejudices are essential for good pain management in emergency departments.

Publisert

2021-11-12

Hvordan sitere

Samsonsen, T., Litleré Moi, A., & Helnes Mortensen, M. A. (2021). Etniske ulikheter i håndteringen av akutte smerter på akuttmottak eller postoperativ avdeling: En systematisk oversikt, med narrativ syntese. Inspira, 16(2). https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3161

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

etnisitet, kultur, akutte smerter, smerteopplevelser, smertehåndtering, systematisk review, acute pain, culture, ethnicity, pain management, pain perception, systematic review