Intensivsykepleieres opplevelser med langtids-intensivpasienters indre styrke og vilje til overlevelse

Forfattere

  • Tove Engan Paulsby Intensivsykepleier, universitetslektor/førstelektorkandidat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norge
  • Ingeborg Alexandersen Intensivsykepleier, førstelektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norge
  • Stine Borgen Lund Intensivsykepleier, universitetslektor/ph.d.-student, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norge
  • Gørill Haugan Sykepleier, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Norge og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3048

Sammendrag

Bakgrunn: Indre styrke og viljekraft anses som essensielle salutogene ressurser for tilfriskning og
overlevelse blant langtids-intensivpasienter. Hvordan disse ressursene fremmes av intensivsykepleierne
er mindre kjent.

Hensikt: Studiens hensikt var å få kunnskap om hvilke opplevelser intensivsykepleierere har
med langtids-intensivpasienters indre styrke og vilje til overlevelse.

Metode: Kvalitative data ble samlet inn ved tre fokusgruppediskusjoner med ti erfarne intensivsykepleiere
ved tre ulike sykehus i Norge. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av systematisk
tekstkondensering.

Resultat: I den akutte og kritiske fasen av intensivoppholdet, opplevde intensivsykepleierne
pasientens overlevelse som nært knyttet til behandling og understøtte av medisinskteknisk utstyr.
I den mer stabile fasen kunne de fortelle om opplevelser knyttet til pasientens vilje på et konkret
og et mer abstrakt plan. Viljen til å komme hjem var en sterk kraft som intensivsykepleierne
understøttet. De opplevde pårørende som en viktig helsefremmende ressurs, og la tilrette for deres tilstedeværelse. Intensivsykepleierne fortalte også om ulike handlinger som kan være viktige for å
fremme langtids-intensivpasienters helsefremmende ressurser. Se nytt innhold for resultatet skrevet
inn ovenfor.

Konklusjon: Studien viser at intensivsykepleiere synes mindre oppmerksomme overfor langtidsintensivpasienters
indre styrke og vilje til overlevelse i den akutte og kritiske fasen. Oppmerksomheten
aktualiseres i hovedsak når pasientene er mer stabile og mindre sedert. Intensivsykepleierne
demonstrer en intuitiv forståelse for pasienters indre styrke som salutogen ressurs og hvordan den
kan fremmes. Denne intuitive kunnskapen bør videreutvikles og integreres ytterligere i praksisfeltet
og i utdanningen av intensivsykepleiere.

English abstract

English title: Intensive care nurses' experiences of long-term critically ill patients' inner
strength and will to survive

Background: Inner strength and willpower are deemed essential salutogenic resources for recovery
and survival among long-term critically ill patients. However, less is known of how these
resources are promoted by health professionals.

Aim: This study aims to provide knowledge of how intensive care unit (ICU) nurses experiences
of long-term critically ill patients’ inner strength and will to survive.

Methods: Qualitative data were collected by means of three focus group discussions involving
ten experienced ICU nurses in three Norwegian hospitals. The data were analyzed by means of systematic
text condensation.

Results: In the acute, critical part of the ICU-trajectory, the ICU nurses experienced survival
closely related to treatment and the medical technical support. When stable and awake, the patients
expressed will to survive both concretely and abstractly. The patients' goal of coming home was a
boosting power supported by the nurses. Family support was vital, and the nurses facilitated their
presence. The ICU nurses demonstrated a variety of professional actions of significance in promoting
long-term critically ill patients' salutogenic resources.

Conclusion: This study indicate that ICU nurses are less attentive towards long-term critically
ill patients' inner strength and will to survive in the acute and critical phase. The attention is
more present when the patients are more awake and less sedated. The ICU nurses expose intuitive
understanding of patients' inner strength and will to survive as well as how to promote these salutogenic
resources. This intuitive knowledge should be further developed and integrated in clinical
practice and educational settings.

Publisert

2021-03-26

Hvordan sitere

Paulsby, T. E., Alexandersen, I., Lund, S. B., & Haugan, G. (2021). Intensivsykepleieres opplevelser med langtids-intensivpasienters indre styrke og vilje til overlevelse. Inspira, 16(1), 30–46. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3048

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

helsefremming, indre styrke, kvalitativ forskning, langtids-intensivpasienter, salutogen intensivsykepleie, vilje til overlevelse, health promotion, inner strength, long-term critically ill patients, qualitative study, salutogenic ICU nursing, willpower