Intensivsykepleiernes erfaringer med teoretisk og praktisk opplæring for å gjennomføre inhalasjonssedering til respiratorpasienter i intensivavdelingen

Forfattere

  • Wenche Orseth RN, intensivsykepleier, Master i Helse og Sosialfag, Intensiv- og overvåknings avdelingen Molde Sjukehus, Norge
  • Hildegunn Sundal RN, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Molde, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.2939

Sammendrag

Bakgrunn: Intensivpasienter som ligger på respirator kan ha behov for sedering. De mest brukte medikamentene kan føre til komplikasjoner som delir og forlenget tid på respirator. I 2005 kom det et nytt filter som kan administrere sedative flyktige gasser som sevofluran og isofluran til respiratorpasienten i intensivavdelingen. Dette filteret heter Anaesthetic Conserving Device (AnaConDa). Disse gassene akkumuleres ikke i kroppen og kan redusere forekomsten av delir, føre til raskere oppvåkningstid og kortere tid på respirator. Det har medført at intensivsykepleiere må lære en ny sederingsmetode.

Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke intensivsykepleierens erfaringer med teoretisk og praktisk opplæring for å gjennomføre inhalasjonssedering til respiratorpasienter i intensivavdelingen.

Metode: Studien hadde et kvalitativt design, med semi-strukturerte intervjuer av 6 intensivsykepleiere som hadde erfaring med opplæring og administrering av sevofluran og isofluran via AnaConDa. Intervjumaterialet ble transkribert og analysert etter Malteruds tekstkondensering i fire trinn. Resultater: Studien har tre hovedfunn: erfaringer knyttet til opplæring, erfaringer knyttet til gjennomføring og erfaringer etter opplæring var avsluttet.

Konklusjon: Studien viser at intensivsykepleierne opplevde opplæring med teoretisk undervisning sammen med å øve praktisk uten respiratorpasient som nødvendig, og at støtte under gjennomføring av inhalasjonssedering på pasient var viktig. Behandling med inhalasjonsgass administrert via AnaConDa til respiratorpasienter ga stort sett ønsket effekt. Det motiverte dem til å fortsette å utøve for å bli trygg på bruken av AnaConDa.

English abstract

English title: Intensive care nurses’ experience of theoretical and practical training in
administering inhalation sedation to respiratory patients in intensive care units

Background: Mechanically ventilated patients in the intensive care unit may need sedation. The
most used medicines can lead to complications as delirium and prolonged time on the ventilator. A
new filter arrived in 2005, which could administrate volatile gasses like sevoflurane and isofluran to
the mechanically ventilated patient in intensive care unit. The filter is named Anaesthetic Conserving
Device (AnaConDa). These volatile gasses do not accumulate in the body, and may reduce the
appearance of delirium, shorten the awakening time and time on the ventilator. This means that
critical care nurses must learn a new sedation method.

Purpose: The purpose of this study was to explore intensive care nurses’ experience with theoretical
and practical learning to administrate volatile sedation to the mechanically ventilated patients in
the intensive care unit.

Method: The study had a qualitative design and used semi-structured interviews of 6 critical
care nurses who had experienced the administration of sevoflurane and isoflurane via AnaConDa.
The interview material was transcribed and analyzed by Malterud’s text condensation in four steps.

Results: The study has three main findings: experiences related to training, experiences related
to implementation and experiences after training were completed.
Conclusion: The study shows that critical care unit nurses experienced that learning theoretical
instructions along with practical training is necessary, and that support during the implementation
of inhalation sedation on the patient is important. They experienced that the treatment with
volatile gasses administrated via AnaConDa to mechanically ventilated patients mostly gave the
wanted results. This was a motivation factor to proceed in performing to feel safe with the administration
of AnaConDa.

Publisert

2021-02-26

Hvordan sitere

Orseth, W., & Sundal, H. (2021). Intensivsykepleiernes erfaringer med teoretisk og praktisk opplæring for å gjennomføre inhalasjonssedering til respiratorpasienter i intensivavdelingen. Inspira, 16(1), 1–15. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.2939

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

AnaConDa, inhalasjonssedering, intensivavdeling, intensivsykepleier, inhaled sedation, intensive care unit, critical care nurse