Retningslinjer for samhandling med annonsører

HENSIKT OG OMFANG

Samhandlingen med kommersielle aktører skal skje i tråd med Norsk Sykepleierforbunds verdigrunnlag. Retningslinjene er tilpasset NSFs «Retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører».

ANSVAR OG MYNDIGHET

Retningslinjene for kommersielle aktører gjelder for INSPIRA gjennom faggruppene Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund, Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS).

BESKRIVELSE

1. Definisjoner

Med kommersielle aktører menes som regel virksomheter som har profitt som formål. Begrepet vil

  • også kunne inkludere eksempelvis helseforetak og studiesteder i regi av det offentlige, da disse til en viss grad konkurrer med private og eller ideelle virksomheter. Eksempler i vår sammenheng er
  • leverandører, produsenter, helseforetak, studiesteder og sponsorer som leverer varer og/eller
  • tjenester.

2. Overordnede føringer

«Styringsgruppen for INSPIRA» skal vurdere hvilke avtaler som skal inngås med kommersielle aktører, omfang og vurdere om aktøren/produktet er i henhold til NSFs etiske retningslinjer. Vårt samarbeid med kommersielle aktører skal baseres på åpenhet, saklighet, etterprøvbarhet og uavhengighet til ulike samarbeidspartnere.

Det skal ikke forekomme favorisering av enkelte kommersielle aktører, et samarbeid skal baseres på nøytralitet og likeverdige tilbud. Dette gjelder også tilbud om markedsføring.

Samarbeid mellom kommersielle aktører og INSPIRA skal nedfelles i en skriftlig standard kontrakt.

3. Hensyn knyttet til annonser

INSPIRA skal utvise varsomhet når det gjelder valg av annonsører. INSPIRA skal unngå å delta i markedsføring eller annen kommersiell virksomhet som kan påvirke tilliten og uavhengighet overfor leverandører og produkter.

Produktannonser som inkluderer legemidler så lenge dette skjer i henhold til kravene i Legemiddelforskriftens kapittel 13.

Ved annonsering er det viktig å vurdere om produktet eller leverandører representerer verdier som er i strid med NSFs verdier. Dette gjelder særlig forhold knyttet til menneskerettigheter, ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter og miljømessige forhold.

Personopplysninger skal håndteres i henhold til rammene av Personopplysningsloven og ikke er i strid med Markedsføringsloven.

4. Stipend helt eller delvis finansiert av eksterne

Kommersielle aktører kan yte økonomisk støtte i form av stipend, fonds og priser i henhold til retningslinjen. Det må utarbeides åpne kriterier for tildelingen.

Gaver, provisjon, tjenester eller annet som er egnet til å påvirke tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte, skal ikke forekomme.

5. Habilitet

Personer som opptrer på vegne av INSPIRA skal ikke ta del i, eller prøve å påvirke en beslutning eller avgjørelse, hvis det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som kan svekke tillit til uavhengighet. Skulle interessekonflikt oppstå, skal den enkelte på eget initiativ opplyse nærmeste faggruppeleder om dette og foreslå å fratre prosessen. Eksempler på dette er avtaler inngått med firmaer som representeres av familie, venner og andre nære forbindelser.

6. Nulltoleranse for korrupsjon

INSPIRA har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser i Norge og overfor våre internasjonale samarbeidspartnere.

REFERANSER

Godkjent av faggruppene Anestesisykepleierne NSF, NSFLIS og NSFLOS 16. april 2021.